Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 8η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού , Ο.Τ. 136 Α, Δ.Ε. Παλλήνης», αρ. προμ. 19/13.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών» του Δήμου Παλλήνης.

4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών όπου συζητείται η από 05-02-2014 προσφυγή – αίτηση του Δήμου κατά 1) της συντελεσθείσας από 30/11/2011 παράλειψη της διοίκησης να προβεί σε έκδοση βεβαιωτικής απόφασης περί αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης 2) της σιωπηρής απόρριψης της με αρ. πρωτ. 2360/2013 αίτησής μας ενώπιον του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3) του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 4) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης.

5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, για την υπόθεση «ΡΕΠΠΑ ΠΕΤΡΟΥ κατά Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, για την εκδίκαση της από 25-01-2013 αιτήσεως αναιρέσεως της εταιρείας με την επωνυμία «REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών», ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β΄).

7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου, για την εκδίκαση της από 30-06-2011 αιτήσεως ακυρώσεως της Βασιλείας Χατζητριανταφύλλου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Β΄-Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας).

8. Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 175/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

9. Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 180/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

10. Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 181/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

11. Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 182/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

12. Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 485/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

13. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 παρ. 1 περ. α και σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου