Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Παλλήνης, αποφάσισε παρεμβάσεις στις κυκλοφοριακές μελέτες σε Παλλήνη και Γέρακα με βάση και την μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή τους και πάντα με γνώμονα:
• Τη βελτίωση μετακινήσεων και ασφάλειας των κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών.
• Τη βελτιστοποίηση κυκλοφορίας και προσπελασιμότητας στην περιοχή.
• Την κυκλοφοριακή οργάνωση των χώρων ευθύνης του Δήμου.
Έπισημαίνουμε ότι όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, «οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες θέτουν κανόνες, μεταξύ άλλων, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών». Με βαση τα παραπάνω αποφασίστηκε να τροποποιηθούν οι παραπάνω κυκλοφοριακές μελέτες και σε συνδυασμό με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, είτε πληροφοριακή είτε ρυθμιστική.
α) Όσον αφορά την κυκλοφοριακή μελέτη της ΔΕ Γέρακα η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αρίθμ. 27/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γέρακα καθώς και τροποποιήσεις αυτής, με παρέμβαση στις γειτονιές (Πολεοδομικές Ενότητες –ΠΕ) Γαργηττού Ι, Γαργηττού ΙΙ, Κέντρου, Παλαιού Κέντρου, Μπαλάνας και Σταυρού, στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα.
β) Και όσο αφορά την κυκλοφοριακή μελέτη της ΔΕ Παλλήνης η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αρίθμ. 106/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης καθώς και τροποποιήσεις αυτής. με τμηματικές παρεμβάσεις, στις γειτονιές Κάντζας, Αγ. Νικολάου, Βακαλόπουλου.
Μπορείτε να πατήσετε πάνω στα έγγραφα και να πληροφορηθείτε σε ποια σημεία θα υπάρξουν οι τροποποιήσεις και συγκεκριμένα  τι αφορούν ανά Δημοτική Ενότητα...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου